Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

BSCKII. Lê Hoàng Minh

BSCKII. Lê Hoàng Minh

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, Giám đốc Chi nhánh Quỹ tại TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Quỹ.
TS. Phạm Xuân Dũng

TS. Phạm Xuân Dũng

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, Phó Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Chi nhánh Quỹ tại TP. Hồ Chí Minh.