Bảo mật dữ liệu cá nhân

Bảo mật dữ liệu cá nhân

Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng (đơn vị chủ quản hệ thống website ngaymaituoisang.vn) tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân được thu thập từ những Chương trình như thế nào. Hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây:

1. Quy định chung:

1.1. Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng được phép xử lý dữ liệu cá nhân của Bệnh nhân (BN) và:

1.2.1. Người có liên quan của BN do quy định pháp luật yêu cầu phải thu thập (“NLQ”);

1.2.2. Bên thứ ba khác theo quy định của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng từng thời kỳ: người phụ thuộc, vợ/chồng, con, cha/mẹ, người được ủy quyền, người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, cá nhân khác (“Bên thứ ba”).

1.2. Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của NLQ và/hoặc Bên thứ ba cho Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng, BN cam đoan và bảo đảm rằng: (i) BN đã có được sự đồng ý của NLQ và/hoặc Bên thứ ba đó cho việc xử lý dữ liệu cá nhân tại Bản Điều Khoản & Điều Kiện này, (ii) BN chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng xử lý dữ liệu cá nhân của NLQ và Bên thứ ba mà BN cung cấp cho Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng.

1.3. Trong phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân theo Bản Điều Khoản & Điều Kiện này, Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng là bên kiểm soát và/hoặc là bên kiểm soát và bên xử lý dữ liệu cá nhân.

1.4. Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

2. Loại dữ liệu cá nhân được xử lý:

2.1. Dữ liệu cá nhân nhóm 1: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; Các thông tin khác gắn liền với BN hoặc giúp xác định BN không thuộc Dữ liệu cá nhân nhóm 2 nêu dưới đây.

2.2. Dữ liệu cá nhân nhóm 2:  Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Thông tin KH của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin khác về định danh BN theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

3. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân:

3.1. Xử lý các yêu cầu của BN khi đề nghị sử dụng dịch vụ phân loại bệnh nhân Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng cung cấp gồm:

3.1.1. Xác minh danh tính, lý lịch;

3.1.2. Cập nhật thông tin cá nhân;

3.1.3. Kiểm tra, đối chiếu với các nguồn dữ liệu liên quan;

3.1.4. Nhập liệu, kiểm tra, kiểm soát tính đầy đủ và chính xác của các dữ liệu do bệnh nhân cung cấp;

3.1.5. Cung cấp/gửi sao kê, tin nhắn, thư tín, thư hoặc các thông báo khác tới BN hoặc các bên khác có liên quan;

3.1.6. Trả lời các câu hỏi và khiếu nại của BN và giải quyết tranh chấp.

3.2. Đáp ứng các yêu cầu để Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng thực hiện quyền và nghĩa vụ của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng trong việc triển khai và tuân thủ quy định pháp luật và quy định của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng, gồm:

3.2.1. Quản lý và ghi âm các cuộc gọi và các liên lạc thông qua kênh điện tử với BN và các bên có liên quan khác;

3.2.2. Bảo vệ hoặc thực thi các quyền của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng;

3.2.3. Đáp ứng hoặc tuân thủ các chính sách nội bộ của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng;

3.2.4. Đáp ứng hoặc tuân thủ các thủ tục, quy tắc, quy định, hướng dẫn, chỉ thị hoặc yêu cầu được ban hành bởi bất kỳ tòa án, cơ quan có thẩm quyền (trong nước hoặc quốc tế), bao gồm nhưng không giới hạn việc tiết lộ thông tin cho cơ quan có thẩm quyền;

3.2.5. Tiến hành giao dịch mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ theo (những) hợp đồng của BN với Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng;

3.2.6. Cho mục đích kiểm toán;

3.2.7. Thực hiện và tuân thủ với các thỏa thuận, hợp đồng giữa Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng với các bên khác;

3.2.8. Cung cấp cho các bên cung cấp dịch vụ cho Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng;

3.2.9. Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

3.3. Phục vụ các mục đích khác mà Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng cho là phù hợp tại từng thời điểm.

4. Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân:

4.1. Cán bộ nhân viên, đơn vị trong hệ thống của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng

4.2. Công ty kiểm toán; Công ty tư vấn luật; 

4.3  Bên giao dịch/dự kiến giao dịch mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ theo (những) hợp đồng của BN với Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng;

4.4   Bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia, hoặc theo bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng;

4.5. Bất kỳ cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền nào của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng theo các thỏa thuận giữa BN với Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng;

4.6. Bất kỳ cá nhân, tổ chức có ý định hỗ trợ chi phí cho chương trình Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng;

4.7. Tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật;

4.8. Bất kỳ bên nào mà Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng xét thấy là cần thiết vì mục đích xử lý dữ liệu cá nhân nêu tại Điểm 3 - Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.

5. Cách thức thu thập dữ liệu cá nhân và phương pháp thu thập:

5.1. Cách thức thu thập:

5.1.1. Trực tiếp từ BN:

  • Thông qua quan hệ được thiết lập giữa Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng và BN khi BN đăng ký tham gia bất kỳ chương trình hỗ trợ bệnh nhân nào của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng.
  • Từ các trao đổi, liên lạc giữa Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng với BN: Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng có thể thu thập dữ liệu cá nhân trong quá trình trao đổi, liên lạc giữa Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng và BN (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác)

5.1.2. Từ các bên thứ ba khác:

  • Từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, bên liên kết và các bên thứ ba có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng.
  • Từ các bên thứ ba có quan hệ với BN như NLQ, người sử dụng lao động, bên bảo lãnh, bên cung cấp biện pháp bảo đảm.

5.2. Phương pháp thu thập: Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng có quyền nhưng không có nghĩa vụ thực hiện thu thập dữ liệu cá nhân của BN bằng các phương pháp sau đây: ghi chép, nhập dữ liệu trên phương tiện điện tử, ghi âm các chỉ dẫn hoặc thông tin bằng lời nói, ghi hình, công chứng, vi bằng và các phương thức thu thập khác mà Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng cho rằng phù hợp.

6. Quyền và nghĩa vụ của KH:

6.1. BN có các quyền: được biết, đồng ý, truy cập, rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu, cung cấp dữ liệu, phản đối xử lý dữ liệu, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền tự bảo vệ theo pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.

6.2. BN có các nghĩa vụ: tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng xử lý dữ liệu cá nhân; thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

7. Quy định khác:

7.1. Khi BN muốn truy cập vào dữ liệu cá nhân của BN mà Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng đang xử lý, hoặc khi BN cho rằng dữ liệu cá nhân do Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng nắm giữ là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu nhầm hoặc không cập nhật, BN có thể gửi văn bản yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, cập nhật thông qua chi nhánh/phòng giao dịch của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng hoặc thông qua (các) kênh khác mà Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng có thể thiết lập và thông báo tới BN tùy từng thời điểm.

7.2. Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng, bằng nỗ lực hợp lý, sẽ tuân thủ yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của BN khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh, hợp lệ và phí xử lý liên quan (nếu có) từ BN và NLQ.

7.3. Xin lưu ý rằng Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng có thể, bằng quyết định của mình, cho phép chỉnh sửa theo yêu cầu và/hoặc có thể yêu cầu thêm tài liệu chứng minh về dữ liệu mới để tránh gian lận và không chính xác.

7.4. Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng cam kết xử lý dữ liệu của BN dựa trên sự đồng ý của BN theo Bản Điều Kiện & Điều Khoản này, trừ trường hợp luật có quy định khác.

7.5. Trong trường hợp BN nhận thấy có vi phạm về xử lý dữ liệu cá nhân của BN, BN có quyền gửi văn bản yêu cầu Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng hỗ trợ xử lý, trong khả năng cho phép của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng, nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân của BN, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

7.6. Nhằm đáp ứng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của BN, quyền hạn và trách nhiệm của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Điều này được Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng thực hiện khi có đủ cơ sở xác thực BN/người được BN ủy quyền, tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ liên quan và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu và các quy định khác có liên quan.

7.7. BN có thể gửi văn bản rút lại sự đồng ý của mình đối với bất kỳ hoặc tất cả các nội dung được nêu trong Bản Điều Khoản & Điều Kiện này thông qua văn phòng của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng hoặc thông qua (các) kênh khác mà Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng có thể thiết lập và thông báo tới BN tùy từng thời điểm. Nếu BN rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu theo Bản Điều Khoản & Điều Kiện này, Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng có quyền không tiếp tục cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng đến BN. Việc rút lại sự đồng ý này sẽ được xem là sự chấm dứt từ phía BN cho bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào mà BN có với Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng, và vi phạm nghĩa vụ hoặc các cam kết theo hợp đồng của BN, đồng thời chúng tôi bảo lưu rõ ràng các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của chúng tôi trong những trường hợp đó.

7.8. Không ảnh hưởng đến những điều trên, BN đồng ý và thừa nhận rằng bất kỳ sự rút lại sự đồng ý nào của BN đối với việc xử lý dữ liệu theo Bản Điều Khoản & Điều Kiện này sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của BN trước đây theo sự đồng ý mà BN đã có với Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng.

8. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

– Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng

– Địa chỉ: phòng 442-443 Nhà A, Bệnh Viện K cơ sở Tân Triều, 30 Cầu Bươu.

9. Cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân

* Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Bệnh nhân:

– Không cung cấp cho bên thứ 3.

– Chỉ lưu hành nội bộ phục vụ công việc.